กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต

27 มี.ค. 64

                        วันที่  27  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต” ณ โรงแรมแมนดารินเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เข้ารับการอบรม โดยนายสัญญา แก่นจำปา เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยาย