กิจกรรมเจตจำนงค์ร่วมต่อต้านการทุจริต

04 ธ.ค. 63

             องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์ จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และหัวหน้าส่วนราชการ       นางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์ นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์ และนางสาวอาภาศิริ ขจรภพ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตจำนงค์ร่วมต่อต้านการทุจริต