กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันสาธารณภัย

11 มี.ค. 64

                       วันที่  11  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมจำนวน 21 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเทศบาลตำบลจอหอ