“กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี” ตามโครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน  ประจำปี  2564

18 มิ.ย. 64

                         💖 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

👉 ประมวลภาพ “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี” ตามโครงการส่งเสริมการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน  ประจำปี  2564