กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในบ้าน และบริเวณรอบบ้าน ชุมชน

17 มิ.ย. 65

                           วันที่  17  มิถุนายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในบ้าน และบริเวณรอบบ้าน ชุมชน ณ บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565