กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในบ้าน และบริเวณรอบบ้าน ชุมชน บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13

07 ก.ย. 65

                        วันที่  7  กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในบ้าน และบริเวณรอบบ้าน ชุมชน ณ บ้านหนองตานา หมู่ที่ 13 ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565