กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่

01 มี.ค. 64

                             วันที่  1  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ รวม 5 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด (ห้องเล็ก)   โดยมีนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมด้วยนางสาวดวงจิตร์  ทองมวล  หัวหน้าสำนักปลัด  และนางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้นิเทศ