กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน

31 มี.ค. 64

                   วันที่  31  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ  2564