กิจกรรมดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาดร่วมบูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายทั้งในบ้านและบริเวณรอบบ้านชุมชน

11 พ.ค. 65

                           วันที่  11  พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาดร่วมบูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายทั้งในบ้านและบริเวณรอบบ้านชุมชน  ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565