กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ (อุทกภัย) ฟื้นฟูทำความสะอาดสิ่งสาธารณประโยชน์หลังน้ำลด

20 ต.ค. 65

                     วันที่ 20  ตุลาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ (อุทกภัย) ฟื้นฟูทำความสะอาดสิ่งสาธารณประโยชน์หลังน้ำลด ณ ที่ว่าการอำเภอชุมพวง