กิจกรรมคัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

05 พ.ค. 65

                           วันที่  5  พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย  ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565