กิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานฯ “ฐานเลี้ยงไก่”

16 มิ.ย. 64

                   วันที่  16  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานฯ “ฐานเลี้ยงไก่” โดยนางอุมาภรณ์ ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายนางสาวดวงจิตร์   ทองมวล หัวหน้าสำนักปลัด เป็นหัวหน้าฐาน