กิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานฯ “ฐานเลี้ยงปลา”

16 มิ.ย. 64

                   วันที่  16  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานฯ “ฐานเลี้ยงปลา” โดยนางอุมาภรณ์ ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายนางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นหัวหน้าฐาน