กิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานฯ “ฐานปลูกผักไฮโดรโปนิกส์”

16 มิ.ย. 64

                      วันที่  16  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานฯ “ฐานปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” โดยนางอุมาภรณ์ ภูมิ์นิติรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายนางสาวอาภาศิริ ขจรภพ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นหัวหน้าฐาน