กิจกรรมการสวมแมสเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล

02 ก.พ. 64

                      เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2564  นางอุมาภรณ์   จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล จัดกิจกรรมการสวมแมสเด็กเล็ก โดยมีนางดารารัตน์ ดุงโคกกรวด ครู คศ.1 และนางสาวอนัญญา อภัยแสน นางศศิธร ศรีภูวงศ์ นางสาวภมรรัตน์ หมั่นอุส่าห์ และนางสาวศิริพร โพธิ์ไพร ผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ให้ความรู้