กิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศรีษะกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน

21 ก.พ. 66

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศรีษะกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายประเสริฐ ศรีสูงเนิน ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานในการปิดกิจกรรม และมีผู้นำชมชน เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าลาด และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม