กิจกรรมการจัดการขยะมีพิษและขยะอันตราย

09 ก.พ. 65

                        วันที่  9  กุมภาพันธ์  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดจัดกิจกรรมการจัดการขยะมีพิษและขยะอันตราย ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565 และได้รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ไปส่ง ณ บริเวณลานสหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ เพื่อนำส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป