กิจกรรมการจัดการขยะมีพิษและขยะอันตราย

10 ส.ค. 65

                       วันที่  10  สิงหาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะมีพิษและขยะอันตราย ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565