การเพาะพันธุ์มะขามป้อม (การเตรียมเมล็ดไว้เพาะพันธุ์)

20 ก.พ. 64

                           วันที่   20  กุมภาพันธ์  2564   เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ออกเก็บผลมะขามป้อม และเตรียมเมล็ดมะขามป้อมไว้ เพื่อตากแห้งในขั้นตอนต่อไป ขอขอบคุณนายจักรกรัตน์ แก้วมาศ ที่ให้ความอนุเคราะห์ผลมะขามป้อม