การเข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการรับตรวจรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ งบประมาณ 2564

31 มี.ค. 65

                              วันที่  31 มกราคม  2565  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการรับตรวจรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ งบประมาณ 2564 ผ่านทางแอปพลิคชันไลน์ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา