การออกล้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ร่วมบูรณาการร่วมกับกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำ คูคลองกำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่างๆ

31 พ.ค. 65

                           วันที่  31  พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบหมายงานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกล้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ร่วมบูรณาการร่วมกับกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำ คูคลองกำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่างๆ  ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565