การสรรหาบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

21 เม.ย. 65

                            วันที่  21  เมษายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  โดยการประเมินสมรรถนะ และการสัมภาษณ์ มีนางสาวดวงจิตร์  ทองมวล  หัวหน้าสำนักปลัด  นางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์ ผู้อำนวยการกองช่าง และนางสาวกัลยาณี  เหียมไธสง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร