การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

03 ธ.ค. 63

                     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ทำการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีนางอุมาภรณ์ จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานกรรมการ และมีนางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์ ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวดวงจิตร์ ทองมวล หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวอาภาศิริ ขจรภพ          ผู้อำนวยการกองคลัง และนางสาวกัลยาณี เหียมไธสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ