การลอกร่องระบายน้ำ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๑ และบ้านบง หมู่ที่ ๑๙

28 พ.ค. 63