การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก บ้านท่าลาด หมู่ 1

02 พ.ค. 63

                   วันที่  2  พฤษภาคม  2563   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก บ้านท่าลาด หมู่ 1