การประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

25 ก.พ. 64

                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564   ณ โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ เข้าประชุม โดยนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานการประชุม