การประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด  ครั้งที่ 1/2565

08 เม.ย. 65

                           วันที่  8  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด  ครั้งที่ 1/2565  เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด ณ ศาลากลางหมู่บ้านท่าลาด หมู่ที่ 1