การประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม  ครั้งที่ 1/2565

07 เม.ย. 65

                           วันที่  7  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม  ครั้งที่ 1/2565  เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม