การประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด ครั้งที่ 1/2565

05 เม.ย. 65

                           วันที่  5  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด ครั้งที่ 1/2565  เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด