การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 3/2565

28 มี.ค. 65

                        วันที่  28  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย หมู่ที่ 5  จำนวน 1 ราย  รายนายบุญมา ปักกาโร  โดยนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานที่ประชุม มีสาธารณสุขอำเภอชุมพวง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม