การดำเนินงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

01 มี.ค. 62

การดำเนินงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

                   เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มีการดำเนินงานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน   ทั้ง 19 หมู่บ้าน   ประจำเดือน มีนาคม มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินสด มา จำนวน 1,247 คน