การจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”ท่าลาดคัพ”

10 มิ.ย. 65

                     วันที่ 9 – 10  มิถุนายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ท่าลาดคัพ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  โดยนางดารารัตน์  ดุงโคกกรวด  ครู ค.ศ.1  ได้กล่าวรายงาน ในการจัดงานมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบลท่าลาด  การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  ก่อให้เกิดสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างจากภัย  ยาเสพติด อีกทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วยการเล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

#นักกีฬาทุกคนผ่านการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม และตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ 100% ก่อนทำการแข่งขัน