การจัดการขยะมีสารพิษและขยะอันตราย

11 พ.ค. 65

                           วันที่  11  พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะมีสารพิษและขยะอันตราย  ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565