กองช่างออกสำรวจและเก็บข้อมูลถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด

03 มิ.ย. 64

                                องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างออกสำรวจและเก็บข้อมูลถนนในพื้นที่ตำบลท่าลาด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  2566 – 2570