กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

กำนันตำบลท่าลาด

นายสำรี แหลมไธสง

กำนันตำบลท่าลาด

โทรศัพท์ 080-1647869

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

นายชาลี นาลาด

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

โทรศัพท์ 081-0712517

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

นายประพันธ์ ชื่นพิมาย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

โทรศัพท์ 087-8252705

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นายศุภกร จิตสม

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

โทรศัพท์ 088-3416828

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นายสุทิน นาบุญ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

โทรศัพท์ 084-7741107

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นายอภิสิทธิ์ วงเพ็ญ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

โทรศัพท์ 089-5801306

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

นายสุวรรณ ปักการะนัง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

โทรศัพท์ 061-6242019

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

นางอมรรัตน์ รอดสันเทียะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

โทรศัพท์ 081-2749563

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

นายประเสริฐ ชุ่มพิมาย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

โทรศัพท์ 065-3570945

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

นายสุพัสดิ์ ปัยจัยเก

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

โทรศัพท์ 093-5283912

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

นายศักดิ์ชัย ตลอดไธสง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

โทรศัพท์ 061-2089730

ผู้ใหญ่บ้านหมุ่ที่ 12

นายประภาส สุนทรวงศ์

ผู้ใหญ่บ้านหมุ่ที่ 12

โทรศัพท์ 089-0977497

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13

นายสมพาน บรรหาร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13

โทรศัพท์ 062-4568713

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14

นายปฏิพล ลอมไธสง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14

โทรศัพท์ 085-6571500

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15

นายทองดี ลาดไธสง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15

โทรศัพท์ 091-6614369

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16

นายบุญเลี้ยง เทียนไทย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16

โทรศัพท์ 088-3658068

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17

นายบุญช่วย โมกพิมาย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17

โทรศัพท์ 089-9463787

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18

นายทองพูน ติคำรัมย์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18

โทรศัพท์ 062-3282322

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19

นายโสพล นิคุณรัมย์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19

โทรศัพท์ 088-7093707