กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 081-9994110

นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก.

ว่าง

นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก.

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

ว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

พนักงานขับรถยนต์ EMS

นายอรรถวิทย์ โกพิมาย

พนักงานขับรถยนต์ EMS

โทรศัพท์ 093-3923262

คนงาน

นายลัทธพล เยี่ยงไธสง

คนงาน

โทรศัพท์ 096-6010136