กองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ 081-2612443

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

นายสุธี นันทราญวงศ์

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 089-8628863

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวพิกุล เยี่ยงไธสง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ 095-6090265

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางอรชร อริยะเดช

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ 097-3283515