กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 081-9994110

นายช่างโยธา ปง./ชง.

ว่าง

นายช่างโยธา ปง./ชง.

นายช่างโยธา ปง./ชง.

ว่าง

นายช่างโยธา ปง./ชง.

นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน

นายมนูญ ณ นคร

นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน

โทรศัพท์ 062-1145465

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายณัฐจักร์ กิตตินาถไกรวัฒน์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โทรศัพท์ 092-2511079

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายวชิรวิทย์ ยอดทอง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

โทรศัพท์ 093-3208580

พนักงานขับรถยนต์

นายจตุรงค์ นันอุมาลี

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ 092-5517843

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ว่าง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา