กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอาภาศิริ ขจรภพ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 063-4269216

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ

นางสาวปวีณา กะประโคน

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ

โทรศัพท์ 095-6208326

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.

ว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.

นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.

ว่าง

นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.

ว่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.

นักวิชาการคลัง ปก./ชก.

ว่าง

นักวิชาการคลัง ปก./ชก.

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอัญชลี เย็นมะดัน

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 086-2839171

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเยาวราช ประสพภักตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ 097-2316827

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางกัญญาณัฐ เก่าพิมาย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทรศัพท์ 090-2455578

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวจันทราพร คุ้มทรัพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทรศัพท์ 086-2629364

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนุจรินทร์ ตลอดไธสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทรศัพท์ 093-3917936