กองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 081-2612443

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวขวัญใจ ศาลาแดง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 094-1802093

ครู ค.ศ.๑

นางดารารัตน์ ดุงโคกกรวด

ครู ค.ศ.๑

โทรศัพท์ 081-2325037

ครู ค.ศ.๑

นางธันยธร ประพันธมิตร

ครู ค.ศ.๑

โทรศัพท์ 061-0236362

ครูผู้ดูแลเด็ก

ว่าง

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

ว่าง

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

ว่าง

ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายธนกร สาลีสุข

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 087-4447779

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางประกายจันทร์ เยี่ยมรัมย์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

โทรศัพท์ 097-2767429

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางศศิธร ศรีภูวงศ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

โทรศัพท์ 086-2494722

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางภมรรัตน์ หมั่นอุส่าห์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

โทรศัพท์ 093-3698267

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสุภัชชา สุกิจเริงชัย

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

โทรศัพท์ 098-2306228

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางวาสนา สุราช

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

โทรศัพท์ 065-3231550

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวอนัญญา อภัยแสน

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

โทรศัพท์ 093-3210353

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางหัสยา นาคสมบูรณ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

โทรศัพท์ 093-6759749

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางสาวศิริพร โพธิ์ไพร

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

โทรศัพท์ 093-0548429

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางสาวจุไรรัตน์ แก้วมาศ

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

โทรศัพท์ 098-1252316

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางสาวกำไล แหลมไธสง

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

โทรศัพท์ 098-4811927

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางสาวชนม์นิภา สบายใจ

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

โทรศัพท์ 098-3568211

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางสาวน้ำฝน สมจิตร

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

โทรศัพท์ 063-7591899